Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Tóm tắt theo thứ tự

Total Cost: $175USD

Avg response per state: 5

Avg response per zipcode: 5

Ngày hoàn thành dự kiến: 4/12/2017

  • Thông tin phản hồi ẩn danh (thành phố, tiểu bang, mã zip)
  • Bản đồ nhiệt địa lý của các câu trả lời
  • Dữ liệu kết quả csv có thể tải xuống (download a sample)

Xin lưu ý - Chúng tôi không tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân xác nhận về cử tri hoặc người dùng của chúng tôi. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với một cử tri cá nhân, bạn có thể thử các vị trí đăng ký email của chúng tôi cho phép người dùng chọn tham gia rõ ràng để liên lạc với bạn.

Những vấn đề bạn muốn phân tích?

or search for an issue by keyword or browse issues

Phản hồi bộ lọc

Dữ liệu sẽ chứa phản hồi từ cử tri ở tất cả các quốc gia. Nhấp vào nút bên dưới để chọn bộ lọc.

Dữ liệu sẽ chứa phản hồi từ cử tri phù hợp với các đối tượng sau:

Thêm bộ lọc
Ví dụ: Địa điểm

So sánh chỉ số

Chỉ ra câu trả lời của cử tri tương tự như thế nào với câu trả lời của một chỉ số cụ thể.

Chỉ ra câu trả lời của cử tri tương tự như thế nào với câu trả lời của một chỉ số cụ thể.

Thêm chỉ mục
Ví dụ: Đảng chính trị

Phản hồi của nhóm

Dữ liệu sẽ chứa thông tin (ẩn danh) về mỗi lần gửi của cử tri. Nếu bạn chỉ muốn tóm tắt kết quả, ví dụ như theo liên kết của tiểu bang hoặc bên, hãy nhấp vào nút bên dưới để nhóm dữ liệu theo các tham số rộng hơn. Xem kết quả dưới đây để biết mẫu dữ liệu sẽ như thế nào.

Dữ liệu sẽ được nhóm theo các tham số sau. Xem kết quả dưới đây để biết mẫu dữ liệu sẽ như thế nào.

Năm tháng ngày Tư tưởng Đảng viên Ngôn ngữ Quốc gia Tỉnh Huyện khu vực

Mức độ chi tiết của câu trả lời:

Chọn nếu bạn muốn xem dữ liệu cho từng tùy chọn trả lời, hoặc chỉ là phần trăm có / không cơ bản.

Mẫu dữ liệu:

Giá được dựa trên số lượng dữ liệu bạn yêu cầu, với chi phí 0,05 đô la cho mỗi hàng dữ liệu. Nếu bạn chỉ cần một bản tóm tắt rộng hơn về kết quả (ví dụ: chỉ tổng số theo trạng thái, mã zip hoặc liên kết bên), bạn có thể giảm giá và số lượng hàng trong đơn đặt hàng của mình bằng cách nhóm dữ liệu.

câu_hỏi câu... Đệ... tầm_quan... ngày buổi_tiệc tư_tưởng tỉnh huyện khu_vực
Liệu chính... Duy trì tốc... 7,948 2.82 2017-03-10 Democratic... Authoritar Kon Tum Mai Châ Phú Gia
Chính phủ... Không 5,011 1.26 2017-07-01 Bloc 8406 Meritocrac Bình D... Thiệu... Ninh SÆ¡
Liệu chính... Không, và... 4,152 1.17 2017-02-05 Communist... Democratic... Hậu G Thị X... Nguyễ...
Người nhập cư... Có, nhưng... 9,631 2.14 2017-06-06 Independen... Multilater SÆ¡n La Lục N... Ninh SÆ¡
Chính phủ... Có, có... 1,331 1.08 2017-08-03 Democratic... Progressiv Tiền Vị Th Khuyế...
Chính phủ... Không 227 2.59 2017-06-12 Independen... Militarism Đắ... Hoa LÆ° Đồ...
Các tù... Vâng 8,607 3.71 2017-09-09 Independen... Right Wing Đồ... Việt... Phú Ri...

Khung thời gian

Nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc mà bạn muốn xem dữ liệu hoặc để trống để bao gồm tất cả dữ liệu.

Thông tin thanh toán

Tóm tắt theo thứ tự

Vui lòng cho phép 24 giờ để đặt hàng của bạn được xem xét. Sau khi xem xét, bạn sẽ nhận được một email với các chi tiết về chi phí cuối cùng của đơn đặt hàng để bạn phê duyệt.

English Ngôn ngữ tiếng Việt]