Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Không, thay vì các quỹ tiền tệ, thay vào đó chúng ta nên cung cấp hỗ trợ theo hình thức giáo dục, đào tạo và các chương trình xã hội”

Để phản hồi: Người thổ dân Canada có nên nhận nhiều quỹ của chính phủ hơn không?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]