Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Hơn nữa, lợi ích hiện tại nên được giới hạn”

Để phản hồi: Nên có ít hoặc nhiều hạn chế hơn đối với phúc lợi phúc lợi hiện tại?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]