Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóNhắc tôi bầu

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

“Trợ giúp, về lý thuyết nhưng gần đây đã trở thành tham nhũng và nên có quyền hạn của họ bị giới hạn”

Để phản hồi: Bạn có tin rằng các công đoàn lao động giúp đỡ hoặc làm tổn thương nền kinh tế?

Thảo luận về lập trường này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]